วศ.ทบ.

แผนกหอวิทยาศาสตร์ พธ.ทบ. (๒๔๗๖ - ๒๔๗๙)
 
ดร.ประจวบ  บุนนาค  (ทำการผู้อำนวยการ) พันตรี ทวน  วิชัยขัทคะ  (ทกท.ผู้อำนวยการ) ร้อยเอก หลวงจักรายุธวิชัย (เจือ หงสกุล) รรก.แทนผู้อำนวยการ
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๗๙

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พธ.ทบ. (๒๔๘๐ - ๒๔๘๙)
 
พันตรี หลวงจักรายุธวิชัย  (เจือ หงสกุล) พันเอก หยัด วิทยาสารรณยุทธ  (เวมลาน์) พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล
รรก.แทน จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ. รรก.จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ. จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ.
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙
 
แผนกที่ ๖ กรมช่างแสงทหารบก (๒๔๘๙ - ๒๔๙๑)
(วศ.ทบ.พธ.ทบ. แปรสภาพเป็นแผนกที่ ๖ ชส.ทบ. ซึ่งเป็น นขต.ทบ.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สพ.ทบ. (๒๔๙๑ - ๒๔๙๕)
(ชส.ทบ. เปลี่ยนชื่อเป็น สพ.ทบ.)
 
พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล
หัวหน้าแผนก จก.วศ.ทบ.สพ.ทบ.
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๑ พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๕
 
กองวิทยาศาสตร์ สพ.ทบ. (พ.ศ.๒๔๙๕ ทบ. จัดระเบียบราชการใหม่ เปลี่ยนชื่อหน่วยรองจากกรมเป็นกอง)
 
พันโท จรัส  พนาวสาน พันเอก ประทาน  พิธานสมบัติ
หก.วศ.สพ.ทบ. หก.วศ.สพ.ทบ. (ถึงแก่กกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง)
พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๒
 
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (นขต.ทบ.) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา)
 
พลตรี นิวัติ บุญยะกาญจน์ พลตรี เอิบ  แพทยานนท์ พลตรี ประดับ อินธาระ พลตรี ม.ร.ว.สุตพันธ์ ทวีวงศ์
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓
       
พลตรี ผจญ เกียรติประจักษ์ พลตรี ประยุทธ สุจปลื้ม พลตรี ธนิต ศรีเพ็ญ พลตรี สาคร เที่ยงแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๓ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒
       
พลตรี เรืองนาม พิบูลภานุวัธน พลตรี จรีเมธ สุพรรณโรจน์ พลตรี วินัย แม่นศรแผลง พลตรี ประจวบ วงศ์อาจ
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕  พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ 
       
พลตรี สรวุฒิ กล่อมศิริ พลตรี ชูศักดิ์ ศรีเพ็ญ พลตรี ปรีชา เทวพิทักษ์ พลตรี ปิยะ หิรัญรัศมี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
       
พลตรี จิรเดช คล้ายใยทอง พลตรี นพดล เครือเช้า พลตรี เจด็จ ใจมั่น พลตรี วีรชัย อินทุโศภน
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
       
   
พลตรี วิโรจน์  ศิลาอาศน์ พลตรี พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ    
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑    
       Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com