คุณโชติมา  มีความดี
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 กิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่ผ่านมา ปี 2561>>
คุณโชติมา มีความดี ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. และคุณเนาวรัตน์ ศรีศิริ ภริยา รอง จก.วศ.ทบ. (2)
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น
และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ณ สโมสรทหารบก ( วิภาวดี )
ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
พร้อมสมาชิกฯร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไป จังหวัดพิษณุโลก
ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

กลับสู่หน้าหลัก