คุณโชติมา  มีความดี
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 กิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่ผ่านมา ปี ๒๕๖๑ >>
พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
พร้อมสมาชิกฯร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไป จังหวัดพิษณุโลก
ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑

กลับหน้าหลัก