ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.พันเอก กฤษฎา ภักดีอุทธรณ์
หัวหน้าศูนย์ฯ

ภารกิจหน้าที่

 
๑. ด้านข้อมูล
     ๑.๑ ดำเนินการจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
     ๑.๒ ให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียน ของ วศ.ทบ.
     ๑.๓ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ วศ.ทบ. ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

๒. ด้านระบบเครือข่าย
     ๒.๑ ดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ วศ.ทบ. ให้สามารถทำงานได้ดีอยู่เสมอ
     ๒.๒ บริหารการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใน วศ.ทบ. เมื่อได้รับการร้องขอ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ. รวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ รายงานผลให้ จก.วศ.ทบ. ทราบ     ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

๔. กำกับ ดูแลการดำเนินงานการปฏิบัติงานของศูนย์ ICT ชุมชน วศ.ทบ.

๕. ออกระเบียบ คำสั่ง และ รปจ. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ-
    ราชการของ วศ.ทบ.
 
โทรศัพท์ ทบ. 99899
 


กลับหน้าหลัก