O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (รายเดือน)
O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (รายปี)

กลับสู่หน้าหลัก