O10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ czo
 แผนจัดหา กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
แผนการจัดหา สป. ฝึก สาย วศ.
 แผนจัดหา ครุภัณฑ์
 แผนจัดหา สป.หญ้าแฝก
 แผนจัดหา ท่อบรรจุก๊าซ
 แผนจัดหา ท่อพลุสำหรับใช้งานพิธี
 แผนจัดหา อุปกรณ์ตรวจสิ่งปนเปื้อนในอาหารสำหรับภารกิจ รปภ.บุคคลสำคัญ
 แผนจัดหา สารเคมีทำน้ำประปา
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง วศ.ทบ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (รายเดือน)
024 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (รายปี)

กลับสู่หน้าหลัก