กิจกรรมของ วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑
เดือน มกราคม ๒๕๖๑
เดือน มกราคม ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงาน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ วศ.ทบ.  เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. ร่วมกับ ทบ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พล.ม.๒ รอ. สนามเป้า  เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
 พล.อ.อภิรักษ์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานพิธีวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๔๗ ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
 พล.ท.มจ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ กิตติมศักดิ์ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "รำลึกศึกยุทธหัตถี" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

 พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด – ปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือด้าน คชรน. ระหว่าง ทบ. กับส่วนราชการอื่น เพื่อสร้างเครือข่าย
    ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี)” ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. และ โรงแรมเม้าท์เทนบีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  เมื่อ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 พ.อ.เกษมศิริ  มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกตามหน้าที่ของ ร้อย.วศ.๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนาม ร้อย.วศ.๑ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพล วศ.ทบ. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ เมื่อ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปฏิบัติบูชา วันมาฆะ” โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.     เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต  เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เดือน  มีนาคม  ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทนายประทวนและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๑
 พ.อ.เกษมศิริ  มีความดี  รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน.(e-Learning) รุ่นที่ ๙ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.  เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๑
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า นำกำลังพล วศ.ทบ. และครอบครัว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๒๐ มี.ค. ๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "รู้รักษ์..ร่างเรา" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. ร่วมกับ นตรที่ ๑๒ และ รพ.เพชรเกษม จัดโครงการตรวจสุขภาพให้หับกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. และประชาชนทั่วไป ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย ชุด ตอน หมวด ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
    ณ สนามกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๑
พ.อ.อำนาจ ตรีนิตย์ รองผู้อำนวยการฝึกพร้อมคณะ เข้าตรวจสอบการฝึกอบรม ระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร นายทหารประทวนและพนักงานราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่
    และ พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๖๑
เดือน  เมษายน  ๒๕๖๑
 วศ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมพิธีรดน้ำขอพร พล.ท.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล, พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วศ.ทบ.  ประจำปี ๒๕๖๑  ณ สนาม ร้อย.วศ.๑ เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
 วศ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมฟังบรรยายเรื่อง "กรุงศรีอยุธยา...น่ารู้" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนาม ร้อย.วศ.๑  เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
วศ.ทบ. ร่วมกับนตร.ที่ ๑๒ และกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง “โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ภัยร้ายใกล้ตัว” โดยมี
   
พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ อารุยแพทย์โรคหัวใจ/รอง ผอ. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้บรรยาย ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑

 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ ณ ห้องอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.วศ.๑ เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุ่นที่ ๙ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตร-หลาน กำลังพล วศ.ทบ. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. และพิพิธภัณฑ์ สยามเซอร์เพนทาเรียม กรุงเทพฯ
    เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 วศ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะกองทัพบกอินเดีย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่อง เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ (SMEE CBRN) ระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.อินเดีย
    ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และสนามฝึกจารุมณี จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธสถาน วศ.ทบ. เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม     ๒๕๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "พระทุกปาง...เล่าเรื่องต่างๆได้" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ต้นรวงผึ้ง) ณ บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ
    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
วศ.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทร. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมับติ จก.วศ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะกองทัพบกสหรัฐฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระหว่าง ทบ. กับ ทบ.สหรัฐ เรื่อง การต่อต้านอาวุธทำลายล้างสูง
    (ด้านรังสี) (C-WMD Training - Radiological) ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
 พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔
    กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๒๖ มิ.ย

 พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์ ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
    ณ ลานหน้าหอประชุมประสิทธิ์ชีวการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดกิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรื่องประทับใจสมัย ร.๙” โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพุธที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑
เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 วศ.ทบ. ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายสิบส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย วศ. (ขั้นหน่วย) (e-Learning) รุ่นที่ ๓๐
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดกิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขสันต์หรือรันทด...เพราะ...กฎแห่งกรรม” โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ให้การต้อนรับ พ.อ.พศิน ทองเต็ม หัวหน้าชุดตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบก  พร้อมคณะ ในการตรวจการจัดหา จบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องอนุภาคเปรมปรีด์
    แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑
 
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
    เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑
เดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลและครอบครัว กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วศ.ทบ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
    เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดบ่อทับใต้ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง
    จ.อุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ ๔ ส.ค. ๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหาร เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
    ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้า
    สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เจริญพระชนมพรรษา๘๖พรรษา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีและนำกำลังพลข้าราชการ วศ.ทบ. เข้าร่วมฟังบรรยาย “ โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ”
    ณ แหล่งสมาคมนายทหารกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในหัวข้อเรื่อง
     “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์
     ทหารบก ในวันอังคารที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการเข้าเยี่ยมชม “การฝึกปฏิบัติการตอบโต้ภัยคุกคามจากเคมี
    ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์” (Chemical biological radiological and nuclear threats (CBRN)) ของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการกู้ภัยสารเคมี กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับ
    กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายสถานการณ์โดย พล.ท.หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ หอประชุมประสิทธิ์ชีวการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันพุธที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
    ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
 พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แม่รักเรา…เท่าชีวา…ก็ว่าได้” โดยเรียนเชิญ
    พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เดือน  กันยายน  ๒๕๖๑
 พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธรปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบส่งกำลังและซ่อมบำรุง วศ. (ขั้นหน่วย) (e-Learning) รุ่นที่ ๓๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
    เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ พระอุโบสถวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
    ในพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ และลูกจ้างประจำ ของ วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมประสิทธิ์ชีวการ
    ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "บรรพชน...คนต้นแบบ" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ(ศ.ศิลาแลง)
    เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นจำปีสิรินธร ณ บริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๑
 พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ระหว่าง พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ และ พล.ต.เกษมศิริ มีความดี ณ ตึกกองบัญชาการกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบ เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ (คชรน.) รุ่นที่ ๑๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหาบก ร่วมกิจกรรม “วศ.ทบ. รวมใจภักดิ์ ปลูกปอเทือง น้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณในหลวง
    รัชกาลที่ ๙" ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยสกรดินมากกว่า ๗๐ ปี ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
    เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (พ.ช.ค.) โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) ได้เชิญกรมวิทยาศาสตร์-
    ทหารเรือ (วศ.ทร.) และศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ร่วมหารือและร่วมสาธิตการปฏิบัติ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหาบก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบวันสวรรคต
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และครอบครัวร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วศ.ทบ. เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการปฏิสังขรณ์
    เสนาสนะของวัด ณ ราษฏร์ศรัทธากะยาราม (วัดมอญบ้านแพ้ว) ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
 พ.อ.ปริญญา  ปัญญาจันทร์  รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำ ผลัดที่ ๒ ซึ่งรับราชการครบกำหนดในวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องอบรมทหารกองประจำการ
    กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ทางการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล
    แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะและคลองบางบัว
    ติดพื้นที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๑
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับ พล.อ.ทรงพล รัตนโกเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป พร้อมคณะ ในการรับตรวจกิจการทั่วไป
    ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและครอบครัว ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ณ จุดเริ่มต้น พระลานพระราชวัง
    ดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ / จุดสิ้นสุด พระลานพระราชวังดุสิต ระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร  ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติการด้านเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ ของทหาร
    เพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้ภาวะฉุกเฉิน” ของ ๓ เหล่าทัพ โดยทูลเชิญ พล.ท.มจ.เฉลิมศึก ยุคล และเรียนเชิญ พ.อ.ธีรศักดิ์ กฤษณะเศรณี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และโรงแรมนานาชาติบางแสน จ.ชลบุรี ในวันอังคารที่ 11 – วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
    กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลยีร์ (คชรน.) รุ่นที่ 10 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
    
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
 กรมวิทยาศาสตร์ทหาบก จัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งขอพรปีใหม่จาก พล.ท.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหาบก และ
    พล.ต.เกษมศิริ  มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหาบก  ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561