กิจกรรมของ วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒
เดือน มกราคม ๒๕๖๑
เดือน มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีคววามดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับคณะกองทัพบกสหรัฐฯ ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ
    เรื่อง การต่อต้านอาวุธทำลายล้างสูงด้านรังสี (C-WMD Training - Radiological) ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาคูคลองในพื้น กทม. ณ พื้นที่ลำรางชวดบางจาก
    เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับกองทัพบก จัดแสดงกิจกรรมและจัดนิทรรศการทางทหารเนื่องในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
    ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
    ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ณ พื้นที่แนวถนนกรุงเกษม
    ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องนิทรรศการ
    ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับ พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม
    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาคูคลองในพื้น กทม. ณ พื้นที่ลำรางแยกลำรางชวด-
    ตาเชียง เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒