กิจกรรมของ วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒
เดือน มกราคม ๒๕๖๑
เดือน มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีคววามดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับคณะกองทัพบกสหรัฐฯ ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ
    เรื่อง การต่อต้านอาวุธทำลายล้างสูงด้านรังสี (C-WMD Training - Radiological) ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาคูคลองในพื้น กทม. ณ พื้นที่ลำรางชวดบางจาก
    เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับกองทัพบก จัดแสดงกิจกรรมและจัดนิทรรศการทางทหารเนื่องในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
    ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
    ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ณ พื้นที่แนวถนนกรุงเกษม
    ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องนิทรรศการ
    ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับ พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม
    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาคูคลองในพื้น กทม. ณ พื้นที่ลำรางแยกลำรางชวด-
    ตาเชียง เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และครอบครัว ร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
    ณ บริเวณพุทธสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาคูคลองในพื้น กทม. ณ พื้นที่บริเวณคูคลอง-
    ข้างกระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-
    สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยศาสตร์ทหารบก เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ข้อควรรู้สำหรับประชาชนในการเดินทางไปเข้าคูหา
    เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พ.ศ.๒๕๖๒” โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานเขตจตุจักร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
 พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วย ชุด ตอน หมวด ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
    ณ ลานหน้าหอประชุมประสิทธิ์ชีวการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุ่นที่ ๑๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันที่ ๒๖, ๒๘ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาคูคลองในพื้น กทม. ณ พื้นที่บริเวณคลองยายสุ่น
    เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 พลตรี เกษมศิริ  มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลตรี ชูชาติ คำนุช ผู้อำนวยการ     สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมผู้แทน ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิยาศาสตร์ทหารบก ณ ตึกกองบัญชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์-     ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เดือน เมษายน ๒๕๖๒
 กำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมพิธีรดน้ำขอพร พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และผู้บังคับบัญชาระดับสูง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามฟุตบอล กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมชมการแข่งขันกีฬา และเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ประจำปี ๒๕๖๒
    ณ สนามฟุตบอล กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
 พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานให้การต้อนรับ น.อ.หญิง ศศิวิมล ทองดีแท้ ร.น. ผอ.รร.วิทยาศาสตร์ วศ.ทร. พร้อมคณะ ในการเข้ารับฟังบรรยาย
    และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้าน คชรน. ของ วศ.ทบ. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุ่นที่ ๑๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า-
    เจ้าอยุ่หัว ณ บริเวณพุทธสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาภม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและครอบครัว ร่วมกิจกรรรมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
    เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
    พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมายุ ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
    ณ ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง  ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒