วศ.ทบ.


พลตรี เกษมศิริ  มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
 
   
20 มีนาคม 2562
พล.ต.เกษมศิริ มีวคามดี จก.วศ.ทบ.
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน.
(e-Learning) รุ่นที่ 10
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
  19 มีนาคม 2562
พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รอง จก.วศ.ทบ.  เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
ณ ลานหน้าหอประชุมประสิทธิ์ชีวการ วศ.ทบ.
  28 กุมภาพันธ์ 2562
พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รอง จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพล วศ.ทบ. เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง
"ข้อควรรู้สำหรับประชาชนในการเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง สส. 2562"
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
ชมภาพกิจกรรมผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรเทาสาธารณภัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 หน่วยตรวจโรคที่ 12 กตร.รพ.รร.6 ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ในเรื่อง
  วันและเวลาในการให้บริการทางการแพทย์

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 10 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 11 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 3 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 2 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 11 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 6 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเข้านายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562
   จำนวน 2 อัตรา

 วศ.ทบ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   จำนวน 13 อัตรา

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหาร-
  สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

 แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดระบบและการบริหาร
  งานส่งกำลังบำรุง การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ 344 /55 เรื่อง  ให้ใช้อัตราจ่ายสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ( ก๊าซ ) 

 


     
 Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com