กิจกรรมของ วศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
เดือน  มกราคม  ๒๕๖๑
 พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงาน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ วศ.ทบ.  เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. ร่วมกับ ทบ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พล.ม.๒ รอ. สนามเป้า  เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
พล.อ.อภิรักษ์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานพิธีวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๔๗ ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
พล.ท.มจ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ กิตติมศักดิ์ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "รำลึกศึกยุทธหัตถี" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด – ปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือด้าน คชรน. ระหว่าง ทบ. กับส่วนราชการอื่น เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี)” ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. และ โรงแรมเม้าท์เทนบีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  เมื่อ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พ.อ.เกษมศิริ  มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกตามหน้าที่ของ ร้อย.วศ.๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนาม ร้อย.วศ.๑ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพล วศ.ทบ. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ เมื่อ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปฏิบัติบูชา วันมาฆะ” โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต  เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เดือน  มีนาคม  ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทนายประทวนและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๑
พ.อ.เกษมศิริ  มีความดี  รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน.(e-Learning) รุ่นที่ ๙ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.  เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๑
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า นำกำลังพล วศ.ทบ. และครอบครัว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๒๐ มี.ค. ๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "รู้รักษ์..ร่างเรา" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. ร่วมกับ นตรที่ ๑๒ และ รพ.เพชรเกษม จัดโครงการตรวจสุขภาพให้หับกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. และประชาชนทั่วไป ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย ชุด ตอน หมวด ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ สนามกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๑

พ.อ.อำนาจ ตรีนิตย์ รองผู้อำนวยการฝึกพร้อมคณะ เข้าตรวจสอบการฝึกอบรม ระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร นายทหารประทวนและพนักงานราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ และ
พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๖๑
เดือน  เมษายน  ๒๕๖๑
วศ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมพิธีรดน้ำขอพร พล.ท.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล, พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วศ.ทบ.  ประจำปี ๒๕๖๑  ณ สนาม ร้อย.วศ.๑ เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
วศ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมฟังบรรยายเรื่อง "กรุงศรีอยุธยา...น่ารู้" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนาม ร้อย.วศ.๑  เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
วศ.ทบ. ร่วมกับนตร.ท ี่๑๒ และกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง “โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ภัยร้ายใกล้ตัว” โดยมี
พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ อารุยแพทย์โรคหัวใจ/รอง ผอ. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้บรรยาย ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ ณ ห้องอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.วศ.๑ เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุ่นที่ ๙ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วศ.ทบ. จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตร-หลาน กำลังพล วศ.ทบ. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. และพิพิธภัณฑ์ สยามเซอร์เพนทาเรียม กรุงเทพฯ
เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วศ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะกองทัพบกอินเดีย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่อง เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ (SMEE CBRN) ระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.อินเดีย
ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และสนามฝึกจารุมณี จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธสถาน วศ.ทบ. เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วศ.ทบ. จัดกิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "พระทุกปาง...เล่าเรื่องต่างๆได้" โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ต้นรวงผึ้ง) ณ บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย. ๖๑

วศ.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทร. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมับติ จก.วศ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะกองทัพบกสหรัฐฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระหว่าง ทบ. กับ ทบ.สหรัฐ เรื่อง การต่อต้านอาวุธทำลายล้างสูง
(ด้านรังสี) (C-WMD Training - Radiological) ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๑

พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๑

พ.อ.เกษมศิริ มีความดี รอง จก.วศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์ ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าหอประชุม
ประสิทธิ์ชีวการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดกิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรื่องประทับใจสมัย ร.๙” โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคม-
นายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพุธที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑
เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
วศ.ทบ. ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายสิบส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย วศ. (ขั้นหน่วย) (e-Learning) รุ่นที่ ๓๐
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ก.ค. ๖๑

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดกิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขสันต์หรือรันทด...เพราะ...กฎแห่งกรรม” โดยเรียนเชิญ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค. ๖๑

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ให้การต้อนรับ พ.อ.พศิน ทองเต็ม หัวหน้าชุดตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบก  พร้อมคณะ ในการตรวจการจัดหา จบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องอนุภาคเปรมปรีด์
แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑
เดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลและครอบครัว กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วศ.ทบ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดบ่อทับใต้ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ ๔ ส.ค. ๖๑
พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหาร เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เจริญพระชนมพรรษา๘๖พรรษา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑