ผู้บังคับหน่วยในอดีต
แผนกหอวิทยาศาสตร์ พธ.ทบ. (๒๔๗๖ - ๒๔๗๙)   อดีต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (นขต.ทบ.) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔)


 

 ดร.ประจวบ  บุนนาค  (ทำการผู้อำนวยการ)   พันตรี ทวน  วิชัยขัทคะ  (ทกท.ผู้อำนวยการ)     พลตรี นิวัติ บุญยะกาญจน์   พลตรี เอิบ  แพทยานนท์
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๗๘       พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗     พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙

 

  ร้อยเอก หลวงจักรายุธวิชัย (เจือ หงสกุล)
รรก.แทนผู้อำนวยการ
    พลตรี ประดับ อินธาระ
    พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐
  พลตรี ม.ร.ว.สุตพันธ์ ทวีวงศ์
     พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๗๙

 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พธ.ทบ. (๒๔๘๐ - ๒๔๘๙)      


 

พันตรี หลวงจักรายุธวิชัย  (เจือ หงสกุล)
รรก.แทน จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ.
พันเอก หยัด วิทยาสารรณยุทธ  (เวมลาน์)
รรก.จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ.


  พลตรี ผจญ เกียรติประจักษ์
   พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๓
    พลตรี ประยุทธ สุจปลื้ม
  
           พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖       
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๘      

 

  พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล   
จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ.
  พลตรี ธนิต ศรีเพ็ญ
   พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
  พลตรี สาคร เที่ยงแก้ว
   พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙
แผนกที่ ๖ กรมช่างแสงทหารบก (๒๔๘๙ - ๒๔๙๑)
(วศ.ทบ.พธ.ทบ. แปรสภาพเป็นแผนกที่ ๖ ชส.ทบ. ซึ่งเป็น นขต.ทบ.)
     

 

  พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล
หัวหน้าแผนก
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๑
       พลตรี เรืองนาม พิบูลภานุวัธน
        พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕  
   พลตรี จรีเมธ สุพรรณโรจน์
   พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สพ.ทบ. (๒๔๙๑ - ๒๔๙๕)
(ชส.ทบ. เปลี่ยนชื่อเป็น สพ.ทบ.)
     

 

  พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล
จก.วศ.ทบ.สพ.ทบ.
    พลตรี วินัย แม่นศรแผลง
        พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐   
   พลตรี ประจวบ วงศ์อาจ
   
  พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ 
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๕
กองวิทยาศาสตร์ สพ.ทบ.
(พ.ศ.๒๔๙๕ ทบ. จัดระเบียบราชการใหม่ เปลี่ยนชื่อหน่วยรองจากกรมเป็นกอง)
     


 

  พันโท จรัส  พนาวสาน
หก.วศ.สพ.ทบ.
  พันเอก ประทาน  พิธานสมบัติ
หก.วศ.สพ.ทบ. (ถึงแก่กกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง)
    พลตรี สรวุฒิ กล่อมศิริ 
   พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ 
  พลตรี ชูศักดิ์ ศรีเพ็ญ
    พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๒      

        พลตรี ปรีชา เทวพิทักษ์
            พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖         
พลตรี ปิยะ หิรัญรัศมี 
            พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗            
       


        พลตรี จิรเดช คล้ายใยทอง
      พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑      
พลตรี นพดล เครือเช้า
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
         
     


      พลตรี เจด็จ ใจมั่น พลตรี วีรชัย อินทุโศภน
      พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
         
       
      พลตรี วิโรจน์  ศิลาอาศน์  
      พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐