แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ.
               * ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ( File pdf )
 
ความรู้ด้าน KM
              * คู่มือการจัดการความรู้กองทัพบก   ( File word )    ( File pdf )
              * การจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร

              * เอกสารแระกอบการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
              * การฝึกอบรมเคลื่อนที่ยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (ชุดฝึกเคลื่อนที่)         
              * การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
              * ขั้นตอนการจัดทำหลักนิยมทางทหาร
              * การเบิกเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
              * การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
              * การรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (โทรสาร)
              * การผลิตอักษรสวรรค์และสายธารา
       ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
              * การเปิดหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ.

              * กระบวนการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ
              * การซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขั้นคลัง
              * การดำเนินงานผลิตพลุงานพิธี
 
 ภาพกิจกรรมประจำปี
 
 
YOU COUNTERAmazingCounters.com
กลับหน้าหลัก