กิจกรรมชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
เดือน  มกราคม  ๒๕๖๑

  คุณพรทิวา เกษธนัง ผู้แทน ประธานชมรมแม่บ้าน สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมเข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงของครอบครัวกำลังพลกองทัพบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงุฎเกล้า เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๑

เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เดือน  มีนาคม  ๒๕๖๑
พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ เข้าร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เดือน  เมษายน  ๒๕๖๑
พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือนสาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑
เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
 
เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑
พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไป จังหวัดพิษณุโลก
ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กลับหน้าหลัก