กิจกรรมชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 
เดือน  มกราคม  ๒๕๕๙

  คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ มอบของขวัญให้กับเด็กๆ และบุตรหลานกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ วศ.ทบ. เมื่อ ๘ ม.ค.๕๙

 คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๙

เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าร่วมโครงการสัมมนาภรรยาผู้บังคับบัญชาหน่วย ระดับกรม กองพล และกองพันในพื้นที่ทัพภาคที่ ๑
และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อ ๙ - ๑๑ ก.พ.๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ "ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต"
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ สำนักงานใหญ่ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๙

คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการค่ายสายใยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตให้กับบุตรที่มี- ความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก ณ กรมพลาธิการทหารบก เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๙
เดือน  มีนาคม  ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เส็ดจฯไป จว.เชียงใหม่ ณ ท่าอากศยาน บก.ทอ. เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๙
เดือน  เมษายน  ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับจาก
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐคีร์กีซ  ณ  ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๙
 
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และงานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่ให้การสนับสนุนการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าหลานเธอ-
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วังอัมพร เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๙
เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับจากเยือน-
ราชอาณาจักรภูฏาน  ณ  ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ ๒๖ พ.ค.๕๙ 
เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสายใยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับบุตรหลาน
ที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก" ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๙
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนนาดา  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ ๗ ก.ค.๕๙
เดือน กันยายน ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จไป จว.อุดรธานี
ณ  ท่าอากาศยาน บก.ทอ.  เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๙
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
-
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คุณศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐอินเดีย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๙
 
กิจกรรมชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐
 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ณ ท่าอากาศยาน กองบัญชาการ กองทัพอากาศ เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๐

กลับหน้าหลัก