พันโทหญิง สุภาณี  กล่ำสมบัติ
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 กิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก


พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 


พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไป จังหวัดพิษณุโลก
ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑
 กิจกรรมที่ผ่านมา                                 ปี  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐                                 ปี  ๒๕๖๑                  


กลับหน้าหลัก