" คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก "


พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
การดำเนินการของคณะทำงานการพัฒนาระบบราชการ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๘
คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนา
ศักยภาพกำลังพล วศ.ทบ. ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ ๒ ทบทวน BSC
(Balance Score Card) ในห้วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ ก.ค.๕๘

ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โดยเรียนเชิญ พ.อ.ก้อง ไชยณรงค์  
ผอ.กนพ.สวพ.ทบ. และทีมงานมาเป็นวิทยากรบรรยาย
พลตรี วิโรจน์  ศิลาอาศน์  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพกำลังพล วศ.ทบ. ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 
ครั้งที่ ๑ การจัดทำองค์ประกอบสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ เมื่อ ๖ - ๙ พ.ค.๕๘
ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์ สปอร์ต