ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ ๒ -๔ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ใดสนใจประสงค์นำบุตร - หลาน เข้ารับการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ วศ.ทบ.
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐-๒๕๗๙-๔๓๕๒

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก บริการรับเลี้ยงเด็ก  อายุระหว่าง ๒ - ๔ ขวบ  ทุกวันราชการ  ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล  สอนความรู้  และทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนอนุบาล 
ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีเด็กจำนวน  ๔๐  คน แบ่งเป็น
เด็กชาย   จำนวน  ๑๘  คน
 เด็กหญิง  จำนวน  ๒๒  คน

 

 
  * บุตรประชาชนทั่วไป  ๓๐  คน
* บุตรข้าราชการทหารนอกหน่วย  ๖ คน

* บุตรกำลังพลใน วศ.ทบ.  ๔ คน
  

พันเอกหญิง  ธนาพร     บางท่าไม้          
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
                 ร้อยโทหญิง วิจิตรา   ฆะวีวงษ์                 
รองผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
และเจ้าหน้าที่อีก  ๘  คน
กลับหน้าหลัก