ภารกิจและการจัด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีหน้าที่

   วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง  และการบริการ
   กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา
ทั้งนี้ เกี่ยวกับการปฏิบัติการและการป้องกันทาง นิวเคลียร์ - ชีวะ - เคมี ตลอดจนกิจการวิทยาศาสตร์ของกองทัพบก
มีเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


หมายเหตุ ร้อย.วศ.1 เป็นหน่วยของ ทบ. ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ วศ.ทบ.กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐