ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1,050 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
 3. ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยใน กองทัพบก จำนวน 6 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
 4. ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1,050 เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
 5. ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
 6. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C 50 จำนวน 250 หน้า รวม 3 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 7. ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561