ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายล้างพิษใช้แรงเครื่องยนต์ ติดตั้งบน รยบ. จำนวน 1 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 2. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ทดแทนที่รองจ่ายให้กับกรมยุทธบริการทหาร
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 3. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ป้องกันประเทศ ประจำปี 2561
  จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 4. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ ประจำปงบประมาณ 2561
  จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 5. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ เพื่อวางระดับสำรองสงคราม 20 วันส่งกำลัง
  จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 6. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการฝึก ประจำปงบประมาณ 2561
  จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 7. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 8. ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

 9. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 5, 10, 15, 50 ปอนด์ จำนวน 150 เครื่อง
  จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 10. ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
 11. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 5, 10, 15, 50 ปอนด์ จำนวน 150 เครื่อง
  จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
 12. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์
  (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 13. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 7,500 เครื่อง จำนวน 8 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
 14. ประกวดราคาซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย (NGN-CFC)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
 15. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 16. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
 17. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560