ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562
 2. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
 3. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ทดแทนที่รองจ่ายให้กับกรมยุทธบริการทหาร (ครั้งที่ 3)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 4. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
  จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
 5. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ระเบิดแสง-เสียง (แฟลชแบลงค์) (ครีั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
 6. ประกวดราคาซื้อพลุสะดุด แบบที่ 1 จำนวน 182 พลุ (ครีั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
 7. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ครีั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
 8. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบรรจุน้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่มกองทัพบก (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
 9. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบรรจุน้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่มกองทัพบก
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
 10. ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1,050 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 11. ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
 12. ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยใน กองทัพบก จำนวน 6 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
 13. ประกวดราคาซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วย ในกองทัพบก จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 14. ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1,050 เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
 15. ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
 16. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C 50 จำนวน 250 หน้า รวม 3 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 17. ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561