ยกเลิกประกาศ

  1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561