ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ประกอบการผลิตระเบิดแสง-เสียง
  (แฟลซแบลงค์) ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปา ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 3. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อท่อบรรจุก๊าซ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 4. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ รายการระเบิดแสง-เสียง
  (แฟลซแบลงค์) ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
 5. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ป้องกันประเทศ
  ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
 6. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2562
 7. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซ่อมเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัย จำนวน 15 คลัง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 8. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงระบบบรรจุน้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่มกองทัพบก
  จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
 9. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
 10. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 11. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 12. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 13. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C 50 จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 14. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
 15. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 16. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ เพื่อวางระดับสำรองสงคราม 20 วันส่งกำลัง ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561