ราคากลาง

  1. สารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ ประกาศ ณ วันที่10 กันยายน 2561
  2. เครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1,050 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
  3. น้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
  4. ชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C 50 จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  5. สารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561