ราคากลาง

 1. ท่อบรรจุก๊าซ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 2. สารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 3. สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 4. สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 5. สิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ
  (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
 6. จ้างปรับปรุงระบบบรรจุน้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่มกองทัพบก ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
 7. สารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ ประกาศ ณ วันที่10 กันยายน 2561
 8. เครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1,050 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
 9. น้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
 10. ชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C 50 จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 11. สารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 12. สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 13. สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ เพื่อวางระดับสำรองสงคราม 20 วันส่งกำลัง จำนวน 14 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561