ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา

  1. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ
    ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  2. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ
    ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561