ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา

 1. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 2. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 3. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 4. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 5. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
 6. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
 7. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 8. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561