ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา

 1. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้าประปา จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 2. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 3. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายล้างพิษใช้แรงเครื่องยนต์ ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก
  จำนวน 1 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 4. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายล้างพิษใช้แรงเครื่องยนต์ ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก
  จำนวน 1 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 5. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ป้องกันประเทศ
  จำนวน 11 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 6. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ป้องกันประเทศ
  จำนวน 11 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 7. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 8. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 9. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ เพื่อวางระดับสำรองสงคราม
  20 วันส่งกำลัง จำนวน 14 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 10. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ เพื่อวางระดับสำรองสงคราม
  20 วันส่งกำลัง ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 11. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการฝึก จำนวน 5 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 12. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการฝึก จำนวน 5 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 13. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560
 14. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560
 15. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
 16. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
 17. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 18. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560