ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
  จำนวน 7,500 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 256
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
  ขนาด 50-100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมสีเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการเก็บรักษาและแจกจ่าย
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ทำฐานรองสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษา
  จำนวน 250 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ซ่อมฐานรองสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษา
  จำนวน 300 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในการทำหีบห่อ รับ-ส่ง สิ่งอุปกรณ์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ขนาด 5, 10, 15, 100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ
  ในห้องปฏฺบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
  และวิเคราะห์ทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินการด้านส่งกำลังบำรุง
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสนับสนุนหน่วยผลิตน้ำประปา
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561