ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
  (ครั้งที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ขวดบรรจุน้ำดื่ม สนับสนุนสำนักงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยต่างๆ ใน
  ศปก.ทบ. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อสนับสนุนให้กับ ผงป.กผค.วศ.ทบ. และ ผธก.วศ.ทบ.
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่9 กันยายน 2562
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมอาคารหมายเลข 46/17 (แฟลต ส.7)
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2562
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อนำมาใช้ในสำนักงานเพิ่มเติม สนับสนุนให้กับ นขต.วศ.ทบ.
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารของ รร.วศ.ทบ. เนื่องจากมี
  สภาพชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ วัสดุสำนักงานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้กับ ผธก.วศ.ทบ.
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 3 เครื่อง
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ ธงชาติไทยและธงสีต่างๆ (ธงตราสัญญลักษณ์ วปร. และ สก.)
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์บรรจุน้ำดื่ม ทดแทนการรองจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนส่วนงาน
  และฝ่ายต่างๆ ของ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.เพื่อผลิตน้ำดื่ม ทดแทนการรองจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อสนับสนุนส่วนงาน
  และฝ่ายต่างๆ ของ คสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ขวดน้ำดื่ม สนับสนุนสำนักงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยต่างๆ ใน ศปก.ทบ.
  (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ประกอบการผลิตระเบิด
  แสง-เสียง (แฟลซแบลงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ประกอบการผลิตระเบิด
  แสง-เสียง (แฟลซแบลงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อบรรจุก๊าซ จำนวน 5 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 3 รายการ
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เคมีใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เคมีใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน (สป.เคมี กำหนดอายุ)
  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อพลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานพิธี 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
  ในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแพรป้ายสวรรค์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สนับสนุนงานพิธี
  12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในการผลิต และสิ่งอุปกรณ์ประกอบการผลิต สนับสนุนงานพิธี
  12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและอัดลูกโป่งสวรรค์ ขนาด 12 นิ้ว สนับสนุนงานพิธีสวนสนาม
  ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน 13,000 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิต และสิ่งอุปกรณ์ประกอบการผลิต สนับสนุนงานพิธีสวนสนาม
  ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานพิธีสวนสนาม
  ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซอะเซติลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ระเบิดแสง-เสียง
  (แฟลชแบลงค์) จำนวน 92 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซอเซติลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างซ่อมเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัย จำนวน 15 คลัง
  โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันประเทศ
  แผนป้องกันชายแดน (กำลังหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบรรจุน้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่ม
  กองทัพบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแพรป้ายสวรรค์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สนับสนุนงานพิธี
  5 ธันวามหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานพิธี
  5 ธันวามหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานพิธี
  อนุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิต และวัสดุประกอบการผลิตสนับสนุนงานพิธี
  5 ธันวามหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิต และวัสดุประกอบการผลิตสนับสนุนงานพิธี
  อนุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิต และวัสดุประกอบการผลิตสนับสนุนงานพิธี
  กระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยในกองทัพบก
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เคมีในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อนุบาลกล้าหญ้าแฝก
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกโฟมดับเพลิงขนาดพกพาประจำบุคคล
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 230 เครื่อง
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 13-15 ปอนด์ จำนวน 300 เครื่อง
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีอุณหภูิต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายป้องกันสารพิษ หมายเลข 1 (อากาศผ่านได้)
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหา พี.เอช. แบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซอะเซติลีน และก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซอะเซติลีน และก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซออกซิเจน และก๊าซอะเซติลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซอะเซติลีน และก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซอะเซติลีน และก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซไนโตรเจน (99.999%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซออกซิเจน และก๊าซอะเซติลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
  จำนวน 7,500 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซไนโตรเจน จำนวน 800 ลูกบาศก์เมตร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 500 กิโลกรัม
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการซ่อมท่อบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ
  จำนวน 500 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 3 และ 5 ปอนด์
  จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมท่อบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ จำนวน 500 ท่อ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมท่อบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ จำนวน 500 ท่อ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประกอบการซ่อมสิ่งอุปกรณ์ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์
  ย่ามหน้ากาก จำนวน 200 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประกอบการซ่อมสิ่งอุปกรณ์ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะซิโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
  ขนาด 50-100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมสีเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการเก็บรักษาและแจกจ่าย
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ทำฐานรองสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษา
  จำนวน 250 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ซ่อมฐานรองสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษา
  จำนวน 300 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในการทำหีบห่อ รับ-ส่ง สิ่งอุปกรณ์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ขนาด 5, 10, 15, 100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ
  ในห้องปฏฺบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
 85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
  และวิเคราะห์ทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
 86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินการด้านส่งกำลังบำรุง
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
 87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสนับสนุนหน่วยผลิตน้ำประปา
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561