ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายล้างพิษใช้แรงเครื่องยนต์
  ติดตั้งบน รยบ. จำนวน 1 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมท่อบรรจุก๊าซ รายการลิ้นหัวท่อออกซิเจน
  ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อก๊าซออกซิเจน ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ระเบิดแสง-เสียง
  (แฟลซแบลงค์) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ทดแทนที่รองจ่าย
  ให้กับกรมยุทธบริการทหาร ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแพรป้ายสวรรค์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สนับสนุนงานพิธี
  12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ จำนวน 1 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานพิธี
  12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในการผลิตและสิ่งอุปกรณ์ประกอบการผลิต
  งานพิธี 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ จำนวน 23 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์
  ป้องกันประเทศ จำนวน 11 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์
  จำนวน 11 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ เพื่อวางระดับสำรองสงคราม
  20 วันส่งกำลัง จำนวน 14 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการฝึก
  จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์
  ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง
  ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
  ขนาด 5, 10, 15, 50 ปอนด์ จำนวน 150 เครื่อง จำนวน 6 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแต่งกายป้องกันสารพิษ หมายเลข 1 (อากาศผ่านได้) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์
  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
  จำนวน 7,500 เครื่อง จำนวน 8 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย (NGN-CFC)
  ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนโตรเจน (99.999%) ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์
  จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์
  จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560