วศ.ทบ.
       

เครื่องหมาย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก


      เป็นรูปเครื่องหมายทหารวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย รูปหกเหลี่ยม หมายถึง วัตถุเคมีวางทับขวดกลั่นวัตถุเคมี 2 ใบไขว้กัน ภายในรูปหกเหลี่ยมมีวงลกม 3 วงซ้อนกัน หมายถึงโครงสร้างอะตอม
ตอนบนเป็นจักรอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎรัศมีประดับแถบ 2 ข้าง ใต้เครื่องหมายเป็นแถบปลายแฉกสบัดขึ้นทั้ง 2 ข้าง กลางแถบมีคำว่า "กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก" (ไม่จำกัดสีและขนาด)

                                                               หลักฐาน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 162 ลง 1 ต.ค.24 หน้า 34

ตราและสีที่ใช้ในปัจจุบัน

 


        
                 Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com