วศ.ทบ.

แผนกหอวิทยาศาสตร์ พธ.ทบ. (พ.ศ.2476 - 2479)
 
ดร.ประจวบ  บุนนาค  (ทำการผู้อำนวยการ) พันตรี ทวน  วิชัยขัทคะ  (ทกท.ผู้อำนวยการ) ร้อยเอก หลวงจักรายุธวิชัย (เจือ หงสกุล) รรก.แทนผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2477 - 2478 พ.ศ. 2478 - 2478 พ.ศ. 2478 - 2479

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พธ.ทบ. (พ.ศ.2480 - 2489)
 
พันตรี หลวงจักรายุธวิชัย  (เจือ หงสกุล) พันเอก หยัด วิทยาสารรณยุทธ  (เวมลาน์) พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล
รรก.แทน จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ. รรก.จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ. จก.วศ.ทบ.พธ.ทบ.
พ.ศ. 2480 - 2486 พ.ศ. 2486 - 2488 พ.ศ. 2488 - 2489
 
แผนกที่ 6 กรมช่างแสงทหารบก (พ.ศ.2489 - 2491)
(วศ.ทบ.พธ.ทบ. แปรสภาพเป็นแผนกที่ 6 ชส.ทบ. ซึ่งเป็น นขต.ทบ.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สพ.ทบ. (พ.ศ.2491 - 2495)
(ชส.ทบ. เปลี่ยนชื่อเป็น สพ.ทบ.)
 
พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล พันเอก จักรายุธวิชัย หงสกุล
หัวหน้าแผนก จก.วศ.ทบ.สพ.ทบ.
พ.ศ. 2489 - 2491 พ.ศ. 2491 - 2495
 
กองวิทยาศาสตร์ สพ.ทบ. (พ.ศ.2495 ทบ. จัดระเบียบราชการใหม่ เปลี่ยนชื่อหน่วยรองจากกรมเป็นกอง)
 
พันโท จรัส  พนาวสาน พันเอก ประทาน  พิธานสมบัติ
หก.วศ.สพ.ทบ. หก.วศ.สพ.ทบ. (ถึงแก่กกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง)
พ.ศ. 2495 - 2501 พ.ศ. 2501 - 2512
 
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (นขต.ทบ.) (ตั้งแต่ พ.ศ.2514 เป็นต้นมา)
 
พลตรี นิวัติ บุญยะกาญจน์ พลตรี เอิบ  แพทยานนท์ พลตรี ประดับ อินธาระ พลตรี ม.ร.ว.สุตพันธ์ ทวีวงศ์
พ.ศ. 2514 - 2517 พ.ศ. 2517 - 2519 พ.ศ. 2519 - 2520 พ.ศ. 2520 - 2523
       
พลตรี ผจญ เกียรติประจักษ์ พลตรี ประยุทธ สุจปลื้ม พลตรี ธนิต ศรีเพ็ญ พลตรี สาคร เที่ยงแก้ว
พ.ศ. 2523 - 2523 พ.ศ. 2523 - 2526 พ.ศ. 2526 - 2529 พ.ศ. 2529 - 2532
       
พลตรี เรืองนาม พิบูลภานุวัธน พลตรี จรีเมธ สุพรรณโรจน์ พลตรี วินัย แม่นศรแผลง พลตรี ประจวบ วงศ์อาจ
พ.ศ. 2532 - 2535  พ.ศ. 2535 - 2537 พ.ศ. 2537 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2541 
       
พลตรี สรวุฒิ กล่อมศิริ พลตรี ชูศักดิ์ ศรีเพ็ญ พลตรี ปรีชา เทวพิทักษ์ พลตรี ปิยะ หิรัญรัศมี 
พ.ศ. 2541 - 2543 พ.ศ. 2543 - 2545 พ.ศ. 2545 - 2546 พ.ศ. 2546 - 2547
       
พลตรี จิรเดช คล้ายใยทอง พลตรี นพดล เครือเช้า พลตรี เจด็จ ใจมั่น พลตรี วีรชัย อินทุโศภน
พ.ศ. 2547 - 2551 พ.ศ. 2551 - 2553 พ.ศ. 2553 - 2555 พ.ศ. 2555 - 2557
       
   
พลตรี วิโรจน์  ศิลาอาศน์ พลตรี พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ    
พ.ศ. 2557 - 2560 พ.ศ. 2560 - 2561    
       Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com