ภารกิจ
 ปฏิบัติการเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ (คชรน.) เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติและในต่างประเทศ
ภารกิจ
 จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ (คชรน.) เพื่อตอบสนองรัฐบาลแห่งประเทศแคนาดา
ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ภารกิจ
 1. เพื่อให้แน่ใจว่า มีการเตรียมความพร้อมของแหล่งทรัพยากร เพื่อให้หน่วยทหารป้องกันทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
(นชค.) สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้
    2. เพื่อปรับหน่วยป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (นชค.) ในอดีตให้ทันสมัย (จากเดิมป้องกันอย่างเดียวให้หน่วยที่มี
ศักยภาพป้องปรามได้ด้วย)
    3. เพื่อให้มีการจัดการฝึกการป้องกันสิ่งแวดล้อมในระดับกองทัพ
ประเทศอื่น ๆ
กลับหน้าหลัก