วศ.ทบ.
 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่ตั้ง
  2398/80 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์
  0-2579-1561