วศ.ทบ.
 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 
สำนักงานผู้บังคับบัญชา   กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
จก.วศ.ทบ. 99801 0-2579-8613   ผอ.กวก.วศ.ทบ. 99854  
รอง จก.วศ.ทบ.(1) 99802 0-2579-2199   รอง ผอ.กวก.วศ.ทบ. 99855  
รอง จก.วศ.ทบ.(2) 99803 0-2579-3376   บก.กวก.วศ.ทบ. 99856 0-2579-9518
ทส.จก.วศ.ทบ. 99804     หน.ผตท.กวก.วศ.ทบ. 99857  
สง.จก.วศ.ทบ. 99807     ผตท.กวก.วศ.ทบ. 99858  
สง.รอง จก.วศ.ทบ.(1) 99805     หน.ผวก.กวก.วศ.ทบ. 99859  
สง.รอง จก.วศ.ทบ.(2) 99806     ผวก.กวก.วศ.ทบ. 99860  
ปษ.วศ.ทบ. 99808     ห้องสมุด กวก.วศ.ทบ. 99861  
        หน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ. 99862  
ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก   ผวพ.กวก.วศ.ทบ. 99863 0-2940-0325
กองแผนและโครงการ   ห้องนักวิจัยพัฒนา 99864  
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   อาคารโลหะวิทยา 99865  
ผอ.กผค.วศ.ทบ. 99810 0-2579-4353   ตึกปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 99866  
รอง ผอ.กผค.วศ.ทบ. 99811     ตึกปฏิบัติการชีววิทยา 99867  
        พิพิธภัณฑ์ วศ.ทบ. 99893  
กผค.วศ.ทบ. 99812     ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วศ.ทบ. 99869 0-2579-2140
หน.ผกพ.กผค.วศ.ทบ. 99813          
ผกพ.กผค.วศ.ทบ. 99814     กองคลัง กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
หน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ. 99815     ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
ผกบ.กผค.วศ.ทบ. 99816 0-2579-0564   ผอ.กค.วศ.ทบ. 99870 0-2940-1016
หน.ผยข.กผค.วศ.ทบ. 99817     รอง ผอ.กค.วศ.ทบ. 99871  
ผยข.กผค.วศ.ทบ. 99818     บก.กค.วศ.ทบ. 99872 0-2579-9517
หน.ผงป.กผค.วศ.ทบ. 99819     หน.ผคสป.กค.วศ.ทบ. 99873  
ผงป.กผค.วศ.ทบ. 99820 0-2561-2942   ผคสป.กค.วศ.ทบ. 99874 0-2579-7569
หน.ผกร.กผค.วศ.ทบ. 99894     หน.แผนก สป.2,4 กค.วศ.ทบ. 99876  
ผกร.กผค.วศ.ทบ. 99895 0-2579-8612   แผนก สป.2,4 กค.วศ.ทบ. 99877  
แผนกธุการ   หน.แผนก สป.5 กค.วศ.ทบ. 99878  
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   แผนก สป.5 กค.วศ.ทบ. 99879  
หน.ผธก.วศ.ทบ. 99821     หน.ผซบร.กค.วศ.ทบ. 99880  
ผธก.วศ.ทบ. 99822 0-2579-0532   ตอนซ่อมเครื่องดับเพลิง 99881  
แผนกการเงิน   คลังสารเคมี กค.วศ.ทบ. 99882  
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   คลังยุทธภัณฑ์หลัก 99883  
หน.ผกง.วศ.ทบ. 99823     คลัง สป.2,4 กค.วศ.ทบ. 99885  
ผกง.วศ.ทบ. 99824 0-2561-2939   บก.ผซบร.กค.วศ.ทบ. 99905  
แผนกจัดหา   บก.ผซบร.กค.วศ.ทบ.(ชั้นล่าง) 99907  
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   ตอนซ่อมท่อ 99909  
หน.ผจห.วศ.ทบ. 99826          
ผจห.วศ.ทบ. 99827 0-2579-1113   แผนกไพโรเทคนิค กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองบริการ   ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   หน.แผนกไพโรเทคนิค วศ.ทบ. 99901  
หก.กบร.วศ.ทบ. 99828     โรงผลิตผลุ 99902/99903  
กบร.วศ.ทบ. 99829 0-2579-9519   บก.แผนกไพโรเทคนิค วศ.ทบ. 99904  
พลาธิการ 99832      
ขนส่ง 99833     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำกัด
ตำบลจ่าย สป.3 99834     ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
ช่างไฟฟ้า-ประปา 99836     ผจก.สอ.วศ.ทบ. จำกัด 99915  
ห้องสำราญภัตกิจ 99837     สอ.วศ.ทบ. จำกัด 99916 0-2940-1941
ช่างไม้-ช่างปูน 99890          
ยุทธโยธา 99896     โรงงานผลิตน้ำดื่ม กองทัพบก
ผสก.กบร.วศ.ทบ. 99898     ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
หน.ผสบร.กบร.วศ.ทบ. 99900     ผอ.รง.ผลิตน้ำดื่ม ทบ. 99917  
ช่างสี 99910     รง.ผลิตน้ำดื่ม ทบ. 99918 0-2579-2511
แผนกอื่นๆ ภายในตึกกองบัญชาการ        
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1
ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ. 99899     ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
กพร.วศ.ทบ. 99840     ผบ.ร้อย.วศ.1 99922  
นธน.วศ.ทบ. 99838     ร้อย.วศ.1 99923 0-2579-9591
สง.นธน.วศ.ทบ. 99897     มว.บริการ 99924  
        มว.นชค.-มว.ควัน 99925  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก   สูทกรรม 99928  
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   แหล่งรวมรถ ร้อย.วศ.1 99929  
รอง.ผบ.รร.วศ.ทบ. 99841 0-2579-9592        
สง.รอง.ผบ.รร.วศ.ทบ. 99842     แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
บก.รร.วศ.ทบ. 99843     ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
ผอ.กศ.รร.วศ.ทบ. 99844     แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. 99934 0-2579-9593
รอง ผอ.กศ.รร.วศ.ทบ. 99845     ร้านสวัสดิการ 99936  
กศ.รร.วศ.ทบ. 99846 0-2579-8609        
ผสท.กศ.รร.วศ.ทบ. 99847     หน่วยตรวจโรคที่ 12
ผคช.กศ.รร.วศ.ทบ. 99848     ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
ผธก.รร.วศ.ทบ. 99849     ผบ.นตร.ที่ 12 99930  
หน.ผตก.รร.วศ.ทบ. 99850     นตร.ที่ 12 99931 0-2579-94354
ผตก.รร.วศ.ทบ. 99851 0-2561-2940   ห้องจ่ายยา 99932  
        ห้องศัลยกรรม 99933  
กองรักษาการณ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก        
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ห้องติดตามสถานการณ์ 99913/99914 0-2940-1626   ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร ทบ. หมายเลของค์การโทรศัพท์
กองรักษาการณ์ ประตูหน้า 99920     หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 99891  
กองรักษาการณ์ ประตูใน 99921     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 99940 0-2579-4352
บก.รปภ.ผสบร.กบร.วศ.ทบ. 99927          
 
ศูนย์โทรคมนาคม บก.วศ.ทบ. 99889/0-2579-1561