ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.พันเอก กฤษฎา ภักดีอุทธรณ์
หัวหน้าศูนย์ฯ

ภารกิจหน้าที่
 
1. ด้านข้อมูล
     1.1 ดำเนินการจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
     1.2 ให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียน ของ วศ.ทบ.
     1.3 ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ วศ.ทบ. ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2. ด้านระบบเครือข่าย
     2.1 ดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ วศ.ทบ. ให้สามารถทำงานได้ดีอยู่เสมอ
     2.2 บริหารการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใน วศ.ทบ. เมื่อได้รับการร้องขอ

3. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ. รวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ รายงานผลให้ จก.วศ.ทบ. ทราบ     ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

4. กำกับ ดูแลการดำเนินงานการปฏิบัติงานของศูนย์ ICT ชุมชน วศ.ทบ.

5. ออกระเบียบ คำสั่ง และ รปจ. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ-
    ราชการของ วศ.ทบ.

6. งานด้านอื่นๆ
    6.1 สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับกำลังพล วศ.ทบ.
    6.2 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลทางเทคทิคการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน วศ.ทบ.
 
โทรศัพท์ ทบ. 99899
 


กลับสู่หน้าหลัก