วศ.ทบ.
 
คณะทำงานการจัดการความรู้ วศ.ทบ.พันเอก ธนชัย  ปริวัติธรรม
หัวหน้าคณะทำงานฯ
ภารกิจหน้าที่
 

1. รวบรวม และดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยและยุทธศาสตร์ของ ทบ.
    ที่เกี่ยวข้อง

2. จัดระบบการจัดการความรู้ของหน่วย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
    และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ ทบ. เสนอต่อคณะกรรมการ
    พัฒนาระบบราชการของ วศ.ทบ.

4. พิจารณาดำเนินการจัดระบบการจัดการความรู้ของหน่วย เพื่อนำมาประยุกต์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ-
    ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5. รายงานและประเมินผลการดำเนินการการจัดการความรู้ของ วศ.ทบ. เพื่อเสนอให้ ทบ. ทราบ โดยผ่าน
    คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ วศ.ทบ.

6. ออกระเบียบ คำสั่ง และ รปจ. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ-
    ราชการของ วศ.ทบ.
 
โทรศัพท์ ทบ. 99840
 
                                                                                      
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ.
       
* ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564
( File pdf )

ความรู้ด้าน KM
           * คู่มือการจัดการความรู้กองทัพบก ( File pdf )
           * การจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร
           * เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ.
             ประจำปีงบประมาณ 2561
           * การเข้าร่วมกิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
           * การสมัครสมาชิกและเข้าใช้งานเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก  
           * การพัฒนาขีดความสามารถหน่วยผลิตน้ำปะปา ทบ.
           * การปรับปรุงดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2560
           * การเปิดหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ.
           * กระบวนการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ
           * การซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขั้นคลัง
           * การดำเนินงานผลิตพลุงานพิธี
คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2561
           * การฝึกอบรมเคลื่อนที่ยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (ชุดฝึกเคลื่อนที่)
           * การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
           * ขั้นตอนการจัดทำหลักนิยมทางทหาร
           * การเบิกเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
           * การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
           * การรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (โทรสาร)
           * การผลิตอักษรสวรรค์และสายธารา
คู่มือการปฏิบัติงานและโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน
       ประจำปีงบประมาณ 2562

           >> คู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 4 เรื่อง
                * คู่มือการปฏิบัติงานของนายทหารปกครอง (รร.วศ.ทบ.)
                * การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ผจห.วศ.ทบ.)
                * การผลิตพลุส่องสว่างสำหรับเป้าอาวุธนำวิถีสื่อความร้อน (แฟลร์อินฟราเรด) (ไพโรเทคนิคฯ)
                * การทำลายล้างพิษในสนาม ของ หมวด นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
           >> โครงการปรับปรุงและพัฒนางาน จำนวน 1 เรื่อง
                * การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลุส่องสว่างสำหรับเป้าอาวุธนำวิถีสื่อความร้อน

คณะทำงานการจัดการความรู้ วศ.ทบ. จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้
ให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยมี พ.อ.ธนชัย ปริวัติธรรม ตำแหน่ง หน.คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ
และ ร.ท.มาโนทย์ รักคุณ เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้
ณ ห้องเรียน 1 รร.วศ.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 63