ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2 - 4 ปี เข้ารับการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562
ติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ วศ.ทบ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2579-4352

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก บริการรับเลี้ยงเด็ก  อายุระหว่าง 2 - 4 ขวบ  ทุกวันราชการ  ตั้งแต่ 07.30 - 16.30 น. 
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล  สอนความรู้  และทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนอนุบาล 
ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีเด็กจำนวน  40  คน แบ่งเป็น
เด็กชาย   จำนวน  18  คน
 เด็กหญิง  จำนวน  22  คน

 

 
  * บุตรประชาชนทั่วไป  30  คน
* บุตรข้าราชการทหารนอกหน่วย 6 คน

* บุตรกำลังพลใน วศ.ทบ.  4 คน
  

พันเอกหญิง เมทินี  มรรคยาธร         
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
               พันเอกหญิง ศุจิรัตน์  ปุยะกุล               
รองผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
และเจ้าหน้าที่อีก  8  คน
กลับสู่หน้าหลัก