วศ.ทบ.
 
แผนกธุรการพันโทหญิง อุมาภรณ์  จันทร์บาง
หัวหน้าแผนก

ภารกิจหน้าที่
 
* ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ตลอดจนดำเนินการในเรื่องสารบรรณ
  และงานธุรการทั้งปวงของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

* เก็บรักษาแบบธรรมเนียม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
 
โทรศัพท์ ทบ. 99822