วศ.ทบ.
 
แผนกการเงินพันโท เจษฎา  ยาคุ้มภัย
หัวหน้าแผนก

ภารกิจหน้าที่
 
* เสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และการบัญชีแก่ผู้บังคับบัญชา

* ดำเนินการ เบิก-รับ-จ่าย เก็บรักษาเงิน และการบัญชีของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 
โทรศัพท์ ทบ. 99824