วศ.ทบ.
 
กองแผนและโครงการ



พันเอก ปวีณ  พึ่งพินิจ
ผู้อำนวยการกอง

ภารกิจหน้าที่
 
     วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับการ ในด้านกำลังพล ข่าวกรอง ยุทธการ การส่งกำลัง กิจการพลเรือน โครงการและงบประมาณ ตลอดจนโครงการเกี่ยวกับกิจการ นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และกิจการวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นอื่น ๆ ของกองทัพบก
 
หน่วยรอง
* แผนกกำลังพล 
* แผนกยุทธการและการข่าว
* แผนกส่งกำลังบำรุง
* แผนกกิจการพลเรือน 
* แผนกโครงการและงบประมาณ 
 
โทรศัพท์ ทบ. 99812