วศ.ทบ.
 
แผนกจัดหาพันเอก สมนึก ไวมาลา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนก

ภารกิจหน้าที่
 
       ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ทั้งมวล ที่ใช้ในราชการกองทัพบก
ตลอดจนการทำสัญญาซื้อขาย และจ้างเหมาสิ่งอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 
โทรศัพท์ ทบ. 99827