วศ.ทบ.
 
กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑พันตรี  นำชัย  กรรำ
ผู้บังคับกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑

ภารกิจหน้าที่
 
        ให้การสนับสนุน การปฏิบัติการทาง นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี แก่หน่วยกำลังรบของกองทัพบก 
 
การแบ่งมอบ
* เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
* อาจจัดแยกสมทบให้หน่วยระดับกองทัพ หรือหน่วยกำลังรบอื่นของกองทัพบกตามความเหมาะสม
 
หน่วยรอง
* กองบังคับการกองร้อย
* หมวด นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (นชค.)
* หมวดเครื่องทำควัน
* หมวดบริการ
* ชุดตรวจวิเคราะห์สารพิษเคลื่อนที่
 
โทรศัพท์ ทบ. 99923