วศ.ทบ.
 
กองวิทยาการพันเอก พรชัย  เศรษฐบุตร
ผู้อำนวยการกอง

ภารกิจหน้าที่
 
* ดำเนินการปฏิบัติ  และการป้องกันทางนิวเคลียร์   ชีวะ  เคมี  กำหนดหลักนิยม  และตำราสายงานทางวิทยาศาสตร์
  แพร่ความรู้ทางเทคนิค และวิทยาการเกี่ยวกับกิจการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์
  สายวิทยาศาสตร์

* ตรวจทดลองวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลจาก
  การปฏิบัติงานทางราชการ

* ให้คำแนะนำในการระงับเหตุอุบัติภัยจากสารพิษที่ทำให้เกิดผลอันตรายต่อบุคคล และสิ่งอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

* ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนกิจการพลเรือนในด้านการพัฒนาประเทศ ในส่วนที่กองทัพบก
  รับผิดชอบ

* ดำเนินการตรวจ  และให้คำแนะนำในการแก้ไขสภาพแวดล้อมทางด้านมลภาวะ  ให้กับหน่วยในกองทัพบก ตามที่ได้รับ
  มอบหมาย

* ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 
หน่วยรอง
* แผนกวิจัยและพัฒนา
* แผนกตรวจทดลอง
* แผนกวิชาการ
* แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
 
โทรศัพท์ ทบ. 99856