วศ.ทบ.
 
กองบริการพันเอก ชัชวาลย์รุ่งโรจน์  เบามะเริง
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากอง

ภารกิจหน้าที่
 
* ดำเนินการเกี่ยวกับ การส่งกำลัง และซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์  สายพลาธิการ  สรรพาวุธ  สื่อสาร  ช่าง
  และยุทธโยธา ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก
  และสาธารณูปโภค ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

* ดำเนินการ  ในเรื่องการขนส่ง  การเคลื่อนย้าย  การส่งกำลัง  และการซ่อมบำรุงยานพาหนะสายขนส่ง 
  การรักษาการณ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจรภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รวมทั้ง 
  การบริการ และสนับสนุนทั่วไปตามที่ได้รับมอบ

* ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการสวัสดิการ การกีฬา และการบันเทิง กิจการออมทรัพย์  การฌาปนกิจ ที่พัก
  อาศัย การสงเคราะห์การศึกษาแก่บุตรข้าราชการภายในหน่วย ตลอดจนควบคุมดูแลกิจการ แหล่งสมาคมฯ
  และร้านค้าสวัสดิการของหน่วย
 
หน่วยรอง
* แผนกส่งกำลังและบริการ
* แผนกสวัสดิการ
 
 
โทรศัพท์ ทบ. 99829