วศ.ทบ.
 
กองคลังพันเอก อัครฉันท์  วงศ์หาริมาตย์
ผู้อำนวยการกอง

ภารกิจหน้าที่
 
     ดำเนินการ และกำกับการ บริหารงานคลัง การส่งกำลังการซ่อมบำรุง และการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
สายวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก และหน่วยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
 
หน่วยรอง
* แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์
* แผนกคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2, 4
* แผนกคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 5
* แผนกซ่อมบำรุง
 
โทรศัพท์ ทบ. 99872