ที่ เรื่อง ลงวันที่ หมายเหตุ
กห. 0449(สก.1)/05 ขออนุมัติแก้ไขภาคผนวก ค
(คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน วศ.ทบ.)
12 ก.พ. 63  
กห. 0449.6/155 โครงการการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในหน่วย 22 ม.ค. 63  
กห. 0449.1/294 แต่งตั้งคณะทำงานการผลิตจุลินทรีย์ EM 16 ม.ค. 63  
กห. 0449.1/235 ขออนุมัติยกเลิกและใช้คำสั่ง วศ.ทบ. เรื่อง การกำหนดแบ่งพื้นที่เขตสุขาภิบาล ของ วศ.ทบ. 14 ม.ค. 63  
กห. 0449.1/5665 ขออนุมัติจัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำและเครื่องเติมอากาศ 23 ธ.ค. 62  
กห. 0449.1/3909 การสนับสนุนโครงการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 10 ก.ย. 62  
กห. 0405/2988 กระดาษเขียนข่าว 29 ส.ค. 62  
กห. 0449.1/3056 การศึกษาและทดลองปฏิบัติตามร่างคู่มือของ ทบ. 18 ก.ค. 62  
กห. 0449.1/1952 การดำเนินการตามแนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ 24 พ.ค. 59  
 
พ.อ.เรืองศักดิ์  แก่นกำจร  รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ
เข้าร่วมตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสียภายใน วศ.ทบ.
ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 
กลับสู่หน้าหลัก