O10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
 กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหา สป.5 วางระดับวันส่งกำลัง สาย วศ.
 กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหา สป.5 ฝึก สาย วศ.
 แผนจัดหา สป. ผลิตน้ำดื่ม เพื่อสนับสุนนให้กับ สง.ผบช. และหน่วยงานต่างๆ ใน ศปก.ทบ.
 แผนจัดหาอุปกรณ์ตรวจสิ่งปนเปื้อนในอาหารสำหรับภารกิจ รปภ. บุคคลสำคัญ
 แผนจัดหา สป. สาย วศ. รายการสารเคมีทำหน้าประปา สนับสุนนการปฏิบัตภารกิจตามกิจกรรม
ป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน (กำลังรบหลัก)
 แผนจัดหาคุรุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
 แผนจัดหา สป. ด้านกิจการพลเรือน โครงการขยายพันธุ์หญ้าแฝก
กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มงานงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องมือผลิตและซ่อมบำรุงสป. สาย วศ.
กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมปรับปรุง รยบ.2 2-1 ตัน ให้เป็น
เอ็ม 35 เอ 2 ไอ
กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ครั้งที่ 6 ของ สพ.ทบ.
กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ครั้งที่ 7 ของ สพ.ทบ.
กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ครั้งที่ 11 ของ สพ.ทบ.
กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ครั้งที่ 12 ของ สพ.ทบ.
กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยึทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ครั้งที่ 4 ของ สพ.ทบ.
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
วิธีเฉพาะเจาะจง
 บัญชีผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 หน้าเว็ปไซต์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อท่อก๊าซชนิดต่างๆ
หน้าเว็ปไซต์ท่อก๊าซชนิดต่างๆ 
หน้าเว็ปไซต์ประกาศประกวดราคา
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าเว็ปไซต์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
3. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีรายละเอียดแผนจัดหา
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าเว็ปไซต์ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (รายเดือน)
(พ.ย. 62 - มี.ค. 63)
024 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (รายปี)
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

กลับสู่หน้าหลัก