กิจกรรมของ วศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓
เดือน มกราคม ๒๕๖๑
เดือน มกราคม ๒๕๖๓

 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งขอพรปีใหม่จาก พล.อ.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และ
พล.ต.เกษมศิริ  มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับ กองทัพบก จัดแสดงกิจกรรมและจัดนิทรรศการทางทหารเนื่องในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ 
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานในการหารือกับคณะผู้แทนด้าน คชรน. ของ ทบ.สหรัฐฯ เกี่ยวกับแผนการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการฝึกผสมด้าน คชรน. ระหว่าง ทบ. - ทบ.สหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ในห้วง ๒๗ - ๓๑ ม.ค.๖๓ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 พ.อ.สมภพ ศรีศิริ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และครอบครัว  ร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ บริเวณพุทธสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ได้ตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย วศ. ณ มทบ.๓๒ จังหวัดลำปาง

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยร่วมพัฒนาคูคลองตามแผนปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาคูคลอง (แบบยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ คลองลแสนแสบ เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับ พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยม
ในการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบความต้องการและสรรหาโจทย์การวิจัยของหน่วยใน ทบ. ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยร่วมพัฒนาคูคลองตามแผนปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาคูคลอง (แบบยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ คลองสามเสน เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ตระหนัก เรียนรู้ ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ ฝุ่น PM 2.5”
โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยตรวจโรคที่ ๑๒ และหน่วยตรวจโรคที่ ๑๓ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมกับ กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
๑ คนให้ ๓ คนรับ” ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ เข้าตรวจสอบโครงการ“อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เดือน มีนาคม ๒๕๖๓
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุ่นที่ ๑๑ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยร่วมพัฒนาคูคลองตามแผนปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาคูคลอง (แบบยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ คลองสามเสน เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
พลตรี เกษมศิริ  มีความดี  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมชุดตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สายวิทยาศาสตร์ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ จังหวัดสงขลา
ห้วงวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยร่วมพัฒนาคูคลองตามแผนปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาคูคลอง (แบบยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ คลองห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

พล.ต.เกษมศิริ  มีความดี  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจความพร้อมการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ลานหน้าหอประชุมประสิทธิ์ชีวการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

พล.ต.เกษมศิริ  มีความดี  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกฝึกอบรม ระเรียบ วินัยและธรรมเนียมทหารให้กับพนักงาน ที่บรรจุ รับเข้ารับราชการใหม่ประจำปี ๒๕๖๓
พล.ต.เกษมศิริ  มีความดี  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ บริเวณพื้นที่ BTS หมอชิต และเซนทรัลลาดพร้าว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

พ.อ.สมภพ ศรีศิริ รอง จก.วศ.ทบ.(1) และคณะ นำชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ บริเวณพื้นที่
ขสมก.บางเขน - วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน - สนามมวยลุมพินี - ม.ศรีปทุม ฯลฯ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
พล.ต.เกษมศิริ  มีความดี  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ณ บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหัวลำโพง ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
พ.อ.สมภพ ศรีศิริ รอง จก.วศ.ทบ.(1) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
ตลาดนัดจตุจักร และเจเจมอลล์ เขตจตุจักร ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและผู้เข้ารับการอบรมการฉีดพ่นสารปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ สำนักงานตำรวจ ณ ร้อย.วศ.1
ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง จก.วศ.ทบ.(2) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
ตลาดนัด อตก., MRT สถานีกำแพงเพชร และกรมการขนส่งทางบก ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

พ.อ.เศรษฐ์สรรค์ ศิริโสภณ รอง ผบ.รร.วศ.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิต 2) และสถานีขนส่ง บริษัท นครชัยแอร์ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
พ.อ.สมภพ ศรีศิริ รอง จก.วศ.ทบ.(1) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วน-สำนักงานเขตลาดพร้าว-วัดสิริกมลาวาส-กรมพัฒนาที่ดิน
ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ สน.สำราญราฏร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
พ.อ.เศรษฐ์สรรค์ ศิริโสภณ รอง ผบ.รร.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) เกียกกาย และอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณพื้นที่
ภายใน วศ.ทบ. อาคารสำนักงาน บ้านพัก ฯลฯ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง จก.วศ.ทบ.(2) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
สตน.ทบ. ตลาดมงคลไชย, ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรา และตลาดศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 เขตบางเขน ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
พ.อ.เศรษฐ์สรรค์ ศิริโสภณ รอง ผบ.รร.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
เดือน เมษายน ๒๕๖๓
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
ตลาดบองมาเช่ ตลาดประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และโรงเรียนประชานิเวศน์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฮ.พระที่นั่ง จำนวน 3 เครื่อง ณ สนาม ฮ.
ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จว.ร.ย. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง จก.วศ.ทบ.(2) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
สถานทีรถไฟบางเขน ตลาดบางเขน และตลาดอมรพันธ์ เขตจตุจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

พล.อ.มจ.เฉลิมศึก ยุคล ปษ.วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณรอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์เฉลิม-
พระเกียรติ (สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณวัดบางบัว
โรงเรียนสารวิทยา และศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานถุงพระราชทานแก่พสกนิกรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ชุมชนแออัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. พล.ต.เกษมศิริ มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกับกองพันทหารสื่อสารที่ 1 และสำนักงานเขตจตุจักร ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 107 ถุง ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่
ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชน
พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1 และทหารกองประจำการที่สมัครใจ
รับราชการต่อ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
 พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ ที่รับราชการครบกำหนดตามเกณฑ์ ณ ห้องอบรม กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

พ.อ เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง จก.วศ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมและบรรยายสรุปในการทดสอบอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1 ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง จก.วศ.ทบ.(2) เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบก่อนออกทำการฝึกนอกที่ตั้งเป็นหน่วยกองร้อย ของกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1 ประจำปี 2563
ณ สนามฝึกกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1 ในในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

พล.ต. เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยกองร้อยของกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบ อจย.ร้อย.วศ.1
และการทดสอบหลักนิยมสายงานหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ในการฝึกภาคสนามในคราวเดียวกันณ สนามฝึกจารุมณี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จำนวน 7 สถานี ได้แก่
สถานีบางซ่อน, วงศ์สว่าง, แยกติวานนท์, กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ราชการนนทบุรี, บางกระสอ และแยกนนทบุรี 1 ในวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2563

 วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จำนวน 8 สถานี ได้แก่
สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, ไทรม้า, บางรักน้อยท่าอิฐ, บางรักใหญ่, บางพลู, สามแยกบางใหญ่, ตลาดบางใหญ่ และคลองบางไผ่ ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
 วศ.ทบ. นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ๒๙เมษายน๒๕๖๓ณแหล่งสมาคมนายทหารกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
 วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 8 สถานี ได้แก่
สถานีบางโพ, บางอ้อ, บางพลัด, สิรินธร, บางยี่ขัน, บางขุนนนท์, ไฟฉาย และจรัญฯ 13 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
 วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 8 สถานี ได้แก่
สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีอิสรภาพ, ท่าพระ, บางไผ่, บางหว้า, เพชรเกษม 48, ภาษีเจริญ, บางแค และหลักสอง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
 วศ.ทบ. นำกำลังพลเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลิกภาพ และอบรมระเบียบวินัยและข้อบังคับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ลานหน้ากองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 7 สถานี ได้แก่
สถานีบางซื่อ, กำแพงเพชร, สวนจตุจักร, พหลโยธิน, ลาดพร้าว, รัชดาภิเษก และสุทธิสาร ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 7 สถานี ได้แก่
สถานีห้วยขวาง, ศูนย์วัฒนธรรมฯ,  พระราม 9, เพชรบุรี, สุขุมวิท, ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ และคลองเตย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
 วศ.ทบ. นำชุดปฏิบัติการชำระล้างการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 8 สถานี ได้แก่
สถานีลุมพินี, สีลม, สามย่าน, หัวลำโพง, วัดมังกร, สามยอด และสนามไชย ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
เดือน มิถุยายน ๒๕๖๓
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ฯ สำหรับเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เคมี ชีวภาพ และรังสี ของอาเซียน
ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีสักการะพระพุทธศรีศากยะวัฒนาปราการ และพิธีบวงสรวงพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสถาปนา วศ.ทบ. ครบรอบ
ปีที่ ๘๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
 วศ.ทบ. นำกำลังพลเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลิกภาพ และอบรมระเบียบวินัยและข้อบังคับ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ ลานหน้ากองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. ประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านเคมี ชีวภาพ และรังสี ผ่านระบบ VTC
ร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
 พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันและบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการบริหารจัดการขยะของ นขต.วศ.ทบ. และกลุ่มบ้านพัก วศ.ทบ.
ณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่การบริหารจัดการขยะ ภายใน วศ.ทบ. ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วศ.ทบ. ร่วมกับ สวพท. นำกำลังพล วศ.ทบ. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ และวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยร่วมพัฒนาคูคลองตามแผนปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาคูคลอง (แบบยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ คลองยายสุ่น เขตห้วยขวาง กทม. ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วศ.ทบ. นำกำลังพลเข้าดำเนินการตอบแบบสอบถามตามแบบวัดความรู้การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามโครงการ ITA ประจำปี ๒๕๖๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร รอง จก.วศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึก Unit School เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติการด้าน คชรน. ของ ร้อย.วศ. ๑ ณ ห้องฝึกอบรมและสนามฝึก ร้อย.วศ.๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยร่วมพัฒนาคูคลองตามแผนปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาคูคลอง (แบบยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ คลองลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กทม. ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. จก.วศ.ทบ. นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย วศ. (ขั้นหน่วย) (e-Learning) รุ่นที่ ๓๒ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 วศ.ทบ. นำกำลังพลเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลิกภาพ และอบรมระเบียบวินัยและข้อบังคับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้ากองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563