ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา

 1. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
 2. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
 3. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านเคมี-ชีวะ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
 4. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านเคมี-ชีวะ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
 5. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 6. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 7. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมท่อบรรจุก๊าซ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 8. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมท่อบรรจุก๊าซ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 9. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยใน ทบ. ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
 10. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยใน ทบ. ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
 11. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยใน ทบ. ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 12. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยใน ทบ. ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 13. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C50 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 14. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C50 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562