ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ตรวจเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 1 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เคมีใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เคมีใช้ในการสนับสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  (สป.เคมี กำหนดอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติคาร์บอนไดออกไซด์ของคลังแสง 1
  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ำ (ยี่ห้อ LAB LINE
  (หมายเลขเครื่อง 0900-001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารฆ่าเชื้อ "เบนซัล โคเนียม คลอไรด์" สนับสนุนให้กับ กองแพทย์หลวง
  สำนักพระราชวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วศ.ทบ.ดำเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดกลุ่มงบงานการป้องกัน
  ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งที่ห้อง ผวพ.กวก.วศ.ทบ. และติดตั้งที่
  ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ร้อย.วศ.1
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ก๊าซไนโตรเจน (99.999%) จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้ในการผลิต สนับสนุนงานพิธี ๑๒ สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการผลิต สนับสนุนงานพิธี 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการผลิต สนับสนุนงานพิธีสวนสนามของ
  หน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก ยี่ห้อ โตโยต้า คอมมิวเตอร์ เลขหมายทะเบียนจัก 5108
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กรอบรูปวิทยาศาสตร์ (สำหรับใส่ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับ
  ลูกจ้างประจำ สนับสนุนงานพิธีอำลาชีวิตราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ทำการตรวจรับเป็นการจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก เพื่อใช้ในหลักสูตรนายสิบ
  ส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย วศ. รุ่นที่ 32 จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานพิธี ๑๒ สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 วางระดับวันส่งกำลัง สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการผลิต สนับสนุนงานพิธีสวนสนามของ
  หน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแพรป้ายสวรรค์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สนับสนุนงานพิธี 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดาน ยี่ห้อ
  เซ็นทรัลแอร์ ขนาด 44,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำความดี เพื่อชาติ
  ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 20 พ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อนำอุปกรณ์มาใช้ในการซ่อมแซมในการ
  ปีนขึ้นที่สูง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานพิธีสวนสนามของหน่วย
  ทหารรักษาพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำและอัดลูกโป่งสวรรค์ ขนาด 12 นิ้ว สนับสนุนงานพิธีสวนสนามของ
  หน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการผลิตพลุส่องสว่างสำหรับเป้าอาวุธนำวิถี
  สื่อความร้อน (แฟลร์อินฟราเรด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการผลิตพลุส่องสว่างสำหรับเป้าอาวุธนำวิถี
  สื่อความร้อน (แฟลร์อินฟราเรด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ผลิตพลุส่องสว่างสำหรับเป้าอาวุธนำวิถี
  สื่อความร้อน (แฟลร์อินฟราเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูรั้วด้านหน้าติด
  โรงเรียนสารวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 วางระดับวันส่งกำลัง สายวิทยาศาสตร์
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ ประปาห้องน้ำชาย-หญิง
  อาคาร บก.วศ.ทบ. ทั้ง 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เคมีใช้ในการสนัลสนุนการตรวจสิ่งปนเปื้อน
  (สิ่งอุปกรณ์เคมีกำหนดอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซฮีเลียม จำนวน 1 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับ นขต.วศ.ทบ. ในงวดที่ 2
  ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์
  คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำ ชาย-หญิง
  อาคาร รร.วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีใช้ในการผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ราชการฯ เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมกระเบื้องพื้นอาคาร
  เก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านรังสีและนิวเคลียร์ จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านเคมี-ชีวะ จำนวน 8 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ
  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ก๊าซอะเซทิลีน และก๊าซออกซิเจน จำนวน 2 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายคำขวัญของ ทบ. เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชิ้นส่วนรถยนต์ นิสสัน นาวาร่า เลขหมายทะเบียนจักร 50783
  โรงดรียนสารวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น/แขวน ยี่ห้อ
  เซนทรัลแอร์ ขนาด 30000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือผลิตไพโรเทคนิค จำนวน 4 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมท่อบรรจุก๊าซ จำนวน 5 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรอยรั่วหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ
  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมบำรุง จำนวน 6 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หนังสือเข้าห้องสมุด กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย
  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน จำนวน 2 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนโตรเจน จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนโตรเจน จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน จำนวน 2 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ วัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด สนับสนุนให้กับหน่วย
  กวก.วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อก๊าซชนิดต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการ เพื่อใช้ในสำนักงาน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการ เพื่อนำอุปกรณ์โยธามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่
  เขตสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมพื้นอิฐบล็อกบริเวณด้านข้าง
  ระหว่างอาคารแฟลต น.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยฝึก (สป.สิ้นเปลือง) ประเภทวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงานการฝึกอบรม
  เคลื่อนที่ ยุทโธปกรณ์ สาย วศ. ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ตามแผนจัดหาอุปกรณ์งบงานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์
  ทหารและห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ำ แบบที่ 2
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อ (Autoclave) ชนิดความดันไอน้ำระบบไฟฟ้า
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน
  และคลังเก็บ สป. ของหน่วย กค.วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าชำรุด แตกหลุดล่อน ของอาคาร
  ๑๒๖/๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
 81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  สำนักงานและคลังเก็บ สป. ของหน่วย กค.วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่่ 2 มกราคม 2563
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
 85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซอะเซติลีนและก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
 86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซอะเซติลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
 87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยฝึก (สป.สิ้นเปลือง) ประเภทวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ หลักสูตรนายทหาร
  คชรน. (e-Learning) รุ่นที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
 88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับ นขต.วศ.ทบ. งวดที่ 1
  ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
 89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยฝึกพิเศษ (วัสดุวิทยาศาสตร์) สำหรับใช้ในหลักสูตร
  นายทหาร คชรน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
 90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยฝึก (สป.สิ้นเปลือง) สำหรับใช้ในงานประกันคุณภาพ
  การศึกษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
 91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C50 จำนวน 2,000 หน้า รวม 9 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
 92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสายไฟฟ้าประจำอาคารโลหะวิทยา
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน
  ตามแนวพระราชดำริ ของ ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
 95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
  ยาเสพติดในหน่วยทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 96. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงเคมีแห้ง จำนวน 12,500 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 97. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
  ในหน่วยทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 98. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญษ 2684 เนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 99. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญษ 2684 เนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์เสื่อมสภาพ
  ตามอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญษ 2687 เนื่องจากชิ้นส่วนเสื่อมสภาพ
  ตามอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมจิตอาสา
  บำเพ็ญประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
 102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 10,000 เครื่อง
  รวม 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ และรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
  ปรับอากาศ เพื่อใช้ในหลักสูตรนายสิบ คชรน. จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
 104. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานและ
  พื้นอาคาร บก.กรง.วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
 105. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ จำนวน 10,000 เครื่อง
  รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสนับสนุนหน่วยผลิตน้ำประปา จำนวน 2 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมสีเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ จำนวน 20 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการเก็บรักษาและแจกจ่าย
  รวม 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ
  รวม 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์และงานวิเคาระห์
  ทดสอบ จำนวน 98 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 113. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดทำแผนจัดหา
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 114. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้ทำฐานรองสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษา จำนวน 300 อัน
  รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 115. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้ในการทำหีบห่อ รับ-ส่ง สิ่งอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 116. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะซิโตน จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 117. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อนุบาลกล้าหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 119. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เคมีในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 121. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน
  ห้องออกกำลังกาย ของ รร.วศ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
 122. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ซ่อมฐานรองสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษา
  จำนวน 500 อัน รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมสิ่งอุปกรณ์ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์
  ย่ามหน้ากาก จำนวน 200 ย่าม รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประกอบการซ่อมสิ่งอุปกรณ์ตามอัตราการจัด
  ยุทโธปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 125. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ขนาด 50-100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 126. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมคลังเก็บไม้และ
  วัสดุทำหีบห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 127. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 5, 10
  15, 50 ปอนด์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 128. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 3 ปอนด์ และ 5 ปอนด์
  จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 129. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซไนโตรเจน จำนวน 1,800 ลบ.ม.
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 130. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1,000 กิโลกรัม.
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 131. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ใช้ในราชการฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟส่องถนน พร้อมทั้ง
  จัดหาอุปกรณ์ประปาภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมท่อบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ จำนวน 1,500 ท่อ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 133. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการซ่อมสีท่อบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ จำนวน 500 ท่อ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 134. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการซ่อมท่อบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ จำนวน 1,500 ท่อ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 135. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดประกอบการผลิต สนับสนุนงานพิธีอนุสรณ์ดอนเจดีย์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 136. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิต สนับสนุนงานพิธีอนุสรณ์ดอนเจดีย์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 137. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการผลิต สนับสนุนงานพิธีกระทำสัตย์ฯ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 138. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิต สนับสนุนงานพิธีกระทำสัตย์ฯ
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 139. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการผลิต สนับสนุนงานพิธี 5 ธันวามหาราช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 140. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิต สนับสนุนงานพิธี 5 ธันวามหาราช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 141. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแพรป้ายสวรรค์พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนงานพิธี 5 ธันวามหาราช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 142. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ สป. สาย วศ. สนับสนุนงานพิธี 5 ธันวามหาราช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 143. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ สป. สาย วศ. สนับสนุนงานพิธีอนุสรณ์ดอนเจดีย์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 144. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม2562.
 145. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก (สป.สิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม2562.
 146. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก (วัสดุวิทยาศาสตร์ทหารบก) หลักสูตรนายสิบ คชรน.
  รุ่นที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม2562